Stypendia 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie mogą starać się o przyznanie następujących stypendiów i innych form pomocy materialnej:
stypendium szkolne
zasiłek szkolny
„Wyprawka szkolna”- Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu

Szczegółowe informacje w załączeniu.
Wszelkich informacji na temat w/w form pomocy udzielają pedagodzy szkolni (pokój 310).

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
    Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym uczniowie, którzy są mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupsk, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego.
Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać u pedagogów szkolnych.
Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane – jesteśmy zobligowani przepisami zawartymi w regulaminie stypendium.

Ponadto, uczniowi (mieszkańcowi Gminy Miejskiej Słupsk), który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, może być udzielone świadczenie materialne w formie zasiłku szkolnego (w terminie nie dłuższym niż 2 m-ce
od wystąpienia zdarzenia.


Dla kogo stypendium?
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są:
uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Słupska
uczniowie, którzy pochodzą z rodzin o dochodzie miesięcznym nie większym
niż 528 zł netto.
Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub rodzina niepełna, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa albo patologia społeczna.

Jak liczyć dochód:

1. Dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł NETTO.
2. Liczy się dochód z sierpnia 2020r. ( osoby prowadzące działalność gospodarczą deklarują przeciętny miesięczny dochód z działalności za 2019 rok)
3. Do dochodu, oprócz wynagrodzeń i dochodu z działalności gospodarczej, wliczamy :
a) zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków np. z tyt. urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
b) zasiłki pielęgnacyjne, wychowawcze i inne stałe zasiłki,
c) alimenty i świadczenia alimentacyjne,
d) dodatki mieszkaniowe,
e) dochód z gospodarstwa rolnego
4. Do dochodu nie wliczamy:
- stypendiów,
- zasiłków celowych, okresowych i innych jednorazowych z pomocy społecznej.- świadczenia wychowawczego ( tzw.”500+”)
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach sierpień 2020 r.
Uwaga : osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2019 rok.

Jeżeli Wasze rodzeństwo jest na utrzymaniu rodziców i uczy się bądź studiuje, należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

Rodzeństwo wlicza się do dochodu tylko w wypadku, gdy jest na utrzymaniu rodziców i nie przekroczyło 25 roku życia.

Terminy:

Wniosek należy złożyć w terminie do 14 września 2020 roku do pedagogów szkolnych (pokój 310).

Po zebraniu wniosków Szkolna Komisja ds. Pomocy Materialnej rozpatrzy wnioski i prześle do Miejskiej Komisji w Urzędzie Miejskim.

WYPŁACANIA STYPENDIUM ZAPRZESTAJE SIĘ,
GDY STYPENDYSTA:

1) przerwał naukę w szkole,
2) został skreślony z listy uczniów,
3) przestał spełniać kryteria wymienione w § 4 pkt.2 (przekroczenie dochodu określonego regulaminem).
O wystąpieniu przypadków zawartych w § 8 pkt. 7, rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani w terminie 7 dni powiadomić Szkolną lub Miejską Komisję ds. Pomocy Materialnej. Również dyrektor szkoły, po powzięciu informacji o ustaniu przyczyn, niezwłocznie zawiadamia organ przyznający stypendium.
W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego, stypendium zostaje wstrzymane lub cofnięte.
W przypadku nienależnego pobrania stypendium szkolnego, podlega ono ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w formie i wysokości określonej decyzją administracyjną.

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU
„WYPRAWKA SZKOLNA”

Wyprawkę mogą otrzymać:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” można pobrać u pedagogów szkolnych (pokój 310).
Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.
Wniosek o wyprawkę należy złożyć w terminie do 7 września 2020 do pedagogów szkolnych (pokój 310).