Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

dostępność

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://serwer2202855.home.pl/ekonomik/

Status pod względem zgodności:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
·zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
·filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
·zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2020
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Włączanie menu dostępności i skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada dodatkowe menu wspomagające dostępność cyfrową. Menu może zostać włączone za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+U lub przez kliknięcie ikony menu dostępności, która pojawia się w lewym górnym rogu strony. Po uruchomieniu menu dostępności należy odczekać chwilę, aż moduł wczyta się w całości.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Maurycy Miedziewski-adres email: m.miedziewski@ekonomik.slupsk.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (59) 842-47-65 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:
Szkoła jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem do budynku sali gimnastycznej znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda jest wyłączona z eksploatacji. Na posesji szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Mogą oni korzystać z dostępnego dla pracowników parkingu znajdującego się od strony boiska.
Nie istnieją przeszkody uniemożliwiające wstęp dla osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.
Budynek główny szkoły nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje uzupełniające:
Data publikacji strony internetowej: 25.08.2007
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8.05.2022 r

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Jana Sobieskiego 3, tel.: 59 842 47 65
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
strona internetowa: www.ekonomik.slupsk.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego