Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Informujemy, że Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wkrótce rozpoczyna nabór na stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu "Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017" na rok szkolny 2015/2016. 

Stypendium może zostać przyznane Uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:
1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
2. w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie kontynuował naukę;
3. w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy):
a) w VI klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
b) w gimnazjum – co najmniej 5,0,
c) w szkole ponadgimnazjalnej - co najmniej 4,75;
4. w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen co najmniej 5,5 spośród dwóch przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie formy pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”.
Wymagane załączniki do wniosku obejmują:
1. oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;
2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad - jeśli dotyczy;
3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności Ucznia – jeśli dotyczy;
4. oświadczenie członka Rodziny wielodzietnej o składzie osobowym rodziny – jeśli dotyczy;
5. oświadczenie członka Rodziny wielodzietnej o składzie osobowym rodziny wraz
z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka w rodzinie – jeśli dotyczy;
6. kopię aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 września 2015 r. Informacja
o rozpoczęciu naboru wniosków i uruchomieniu elektronicznego generatora wniosków zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Pomorskiego
w sekcji „Ogłoszenia i komunikaty”: www.bip.pomorskie.eu.
Ogólne zasady rekrutacji oraz regulamin.