Wybory, wybory...

REGULAMIN WYBORÓW PZREWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSEIT:

§ 1
Tryb i zasady wyboru Przewodniczącego Samorządu Szkolnego reguluje ordynacja wyborcza. W wyborach uczestniczą wszyscy uczniowie ZSEiT. Czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy uczeń szkoły, jeśli nie został pozbawiony na czas określony praw ucznia. Wybory są równe: każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. Wybory są bezpośrednie: wyborcy wybierają przewodniczącego wyłącznie osobiście.

 Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej jest powoływany przez Opiekuna Samorządu. Poparcie dla kandydata, potwierdzone podpisami osób zgłaszających, nie może zostać wycofane. Jeden uczeń może poprzeć tylko jednego kandydata.

§ 2
Przewodniczący rozpoczyna swoją kadencję w dniu ogłoszenia przez Szkolną Komisję Wyborczą ostatecznych wyników wyborów.


§ 3
Do obowiązków Przewodniczącego należy:
A) kierowanie pracą i reprezentowanie Samorządu Szkolnego
b) informowanie uczniów i Dyrekcji o bieżących pracach Samorządu.

§ 4
Do kompetencji Przewodniczącego należy:
a) zwoływanie i przewodniczenie obradom Samorządu Uczniowskiego
b) powoływanie i kierowanie pracą Prezydium Samorządu
c) występowanie do Dyrekcji  z propozycjami i opiniami dotyczącymi spraw uczniowskich
d) ewentualne występowanie, z zachowaniem drogi służbowej, do odpowiedniego organu władzy szkolnej w imieniu zainteresowanego ucznia
e) powoływanie i odwoływanie przewodniczących sekcji celem realizacji celów 
f) składanie wniosków do wychowawców klas o podniesienie oceny z zachowania uczniom wyróżniającym się w pracy Samorządu
g) występowanie do Dyrekcji o zwolnienie odpowiednich uczniów z zajęć, celem wykonania przez nich pilnych prac Samorządu.

§ 5
Nie później niż 14 dni po objęciu urzędu Przewodniczący przedstawia na forum Samorządu Uczniowskiego roczny plan pracy Samorządu.

§ 6
1. W wypadku rezygnacji Przewodniczącego z zajmowanej funkcji, jego kompetencje i obowiązki przejmuje wyznaczony przez niego zastępca. W wypadku braku zastępcy kompetencje i obowiązki przejmuje najstarszy, posiadający bierne prawo wyborcze, członek SU.
2. Kadencja tak wyłonionego Przewodniczącego jest skrócona o czas sprawowania urzędu przez ustępującego Przewodniczącego.
3. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości przyczyny swojej rezygnacji, jak również imię i nazwisko osoby przejmującej urząd.
4. W wypadku przedłużającej się nieobecności Przewodniczącego – minimum 2 tygodnie – jego obowiązki czasowo przejmuje zastępca.
5. Zastępca sprawuje urząd z obowiązkami i kompetencjami Przewodniczącego do momentu powrotu zwierzchnika.

6. Przewodniczący może zostać odwołany z funkcji  decyzją ¾ Rady Uczniów przy obecności wszystkich członków Rady na wniosek Opiekuna Samorządu, Dyrektora lub więcej niż jednego członka Rady Uczniów.

7. Dyrektor może zarządzić skrócenie kadencji przewodniczącego w przypadku rażącego naruszenia Statutu Szkoły przez Przewodniczącego.

8. W sytuacji przewidzianej w ust. 6 i 7 zarządza się nowe wybory Przewodniczącego.

9. Przewodniczący może zostać odwołany z funkcji  decyzją ¾ Rady Uczniów przy obecności wszystkich członków Rady na wniosek Opiekuna Samorządu, Dyrektora lub więcej niż jednego członka Rady Uczniów.