Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

Stypendium w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych". Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu: jest mieszkańcem województwa pomorskiego; w roku szkolnym 2015/2016: a otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio: I lub II klasę zasadniczej szkoły zawodowej,  I, II lub III klasę technikum; b uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 4,75; w roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuował naukę w zasadniczej szkole zawodowej lub technikum; kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza. REGULAMIN