You are currently viewing Regulamin Międzyszkolneho Konkursu Literackiego

Regulamin Międzyszkolneho Konkursu Literackiego

  • Post category:Wiadomości

REGULAMIN VII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ PONADPODSTAWOWYCH W SŁUPSKU
POD HASŁEM:
„COŚ SIĘ TU NIE ZACZYNA W SWOJEJ ZWYKŁEJ PORZE”
(Wisława Szymborska)

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
ul. Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
CEL KONKURSU:
Rozwijanie pasji literackich wśród uczniów oraz zaprezentowanie przez młodych twórców własnej twórczości szerszemu gronu odbiorców. W naszym konkursie udział biorą zarówno uczniowie, którzy napisali pierwszy tekst w życiu, jak i laureaci innych konkursów literackich. Interesuje nas tylko słowo… Szukamy oryginalnych “perełek” i promujemy je w lokalnym środowisku.
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Słupska.
PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie wiersza lub/i opowiadania dowolnej treści, ale w sposób wyraźny nawiązującej do motta przewodniego konkursu: „Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze”. Prace oceniane będą w dwóch osobnych kategoriach – poezja i proza. Każdy uczestnik może wziąć udział w rywalizacji w jednej kategorii lub w obu kategoriach.
Prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej. Nie mogą być też nagrodzone w innych konkursach! Plagiaty będą automatycznie dyskwalifikowane.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz lub/i jedno opowiadanie.
Zarówno wiersz, jak i opowiadanie, powinny zawierać tytuł.
FORMA PRAC KONKURSOWYCH:
Wiersze mogą reprezentować dowolny gatunek literacki oraz dowolną długość.
Maksymalna objętość opowiadania – 5 stron A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., interlinia 1,5, tekst wyjustowany).
OZNACZENIE PRAC:
Prace powinny być wydrukowane w trzech egzemplarzach, a każdy z nich należy podpisać ręcznie w lewym górnym rogu strony pierwszej godłem, czyli pseudonimem (może to być tzw. ksywka, zwykły wyraz, wymyślone imię i nazwisko, postać z bajki/filmu itp., ale nie symbol graficzny).
Do dużej koperty z adresem organizatora, obok trzech egzemplarzy prac, należy dołączyć mniejszą zaklejoną kopertę (również podpisaną godłem twórcy), w której powinna znaleźć się kartka z następującymi danymi:
GODŁO (PSEUDONIM):
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
KATEGORIA I TYTUŁ TEKSTU: poezja/proza + tytuł tekstu
KLASA I SZKOŁA: pełna nazwa szkoły i adres/klasa!
DANE KONTAKTOWE: numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika
OPIEKUN UCZNIA (CZYLI NAUCZYCIEL PROWADZĄCY): imię i nazwisko nauczyciela
NUMER TELEFONU NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO:
W jednej przesyłce mogą znaleźć się zarówno praca poetycka, jak i prozatorska jednego ucznia!
WYSYŁKA PRAC:
Prace należy nadesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
ul. Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
koniecznie z dopiskiem: „VII Międzyszkolny Konkurs Literacki”
lub złożyć osobiście w sekretariacie organizatora, czyli ZSE.
TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy przekazać organizatorom do 31 stycznia 2024 roku.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
Kategoria I
POEZJA – UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (zostaną przyznane trzy miejsca)
PROZA: UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (zostaną przyznane trzy miejsca)
Kategoria II
POEZJA – UCZEŃ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ (zostaną przyznane trzy miejsca)
PROZA – UCZEŃ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ (zostaną przyznane trzy miejsca)
Wszyscy nagrodzeni uczniowie uzyskają tytuł Laureata Konkursu.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu 2024 roku w siedzibie ZSE. Dyrektorzy szkół oraz uczniowie zostaną poinformowani wiadomością mailową o dniu i godzinie rozpoczęcia uroczystości.
Prace konkursowe będą oceniane dwuetapowo:
Etap I
Weryfikacja wstępna – spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs wybrane zostaną te, które spełniają wymogi formalne. Następnie wskazana zostanie pula prac, które przejdą do finału.
Etap II
Szczegółowa analiza prac finałowych. W tym etapie do obrad jury zostaną zaproszeni przedstawiciele z innych szkół i instytucji, a zakończy się on wskazaniem najlepszych prac i otwarciem kopert z danymi laureatów.
NAGRODY:
Nagrodami w konkursie są dyplomy okolicznościowe oraz atrakcyjne książki dedykowane tematycznie dzieciom i młodzieży. Sylwetki laureatów zostaną zaprezentowane w lokalnych mediach.
SKŁAD JURY:
Joanna Puć – doświadczona polonistka, wcześniej pracowała z dziećmi, aktualnie pracuje z młodzieżą ZSE. Miłośniczka literatury i poezji. Przygotowuje uczniów do ogólnopolskich konkursów recytatorskich. Pomysłodawczyni konkursu na temat znajomości lektur szkolnych “Nie bądź łoś, czytaj coś!”.
Agata Bartoszek – nauczycielka języka polskiego oraz nauczyciel bibliotekarz w ZSE, autorka cyklu opowiadań „Reminiscencje”, tomów poezji “A w moim ogrodzie rosną”, “Pan Demiurg” oraz powieści “Wieża z piasku” i „Cena złudzeń”. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów literackich, w tym m. in. I Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Pomysłodawczyni konkursu. Jurorka w innych konkursach związanych z twórczością literacką dzieci i młodzieży.
Renata Cierniak – doświadczona polonistka, autorka projektów i innowacji pedagogicznych. Wielokrotnie opiekowała się uczniami biorącymi udział w konkursach literackich oraz recytatorskich. Egzaminator i weryfikator maturalny. Recytuje z pamięci wiele fragmentów szkolnych lektur.
Maria Rój-Krupińska – nauczycielka języka polskiego z ogromnym doświadczeniem i głową pełną pomysłów. Opiekowała się uczniami podczas wielu konkursów artystycznych. Prowadziła zajęcia z kompetencji społecznych w ramach projektu “Zdolni z Pomorza”. Organizatorka wielu zagranicznych wymian uczniowskich.
Joanna Cieślak – nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, konsultantka z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Od dawna motywuje i wspiera młodzież tworzącą własne teksty literackie.
dr Jolanta Betkowska – absolwentka filologii polskiej, doktor literaturoznawstwa, od ponad 20 lat pracuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku. Współtwórczyni i koordynatorka Pomorskiego Konkursu Literackiego dla Nauczycieli, popularyzatorka twórczości lokalnych pisarzy na łamach “Powiatu Słupskiego”.

KRYTERIA OCENY PRAC:
Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, oryginalne ujęcie hasła przewodniego, do którego należy się odwołać, poziom artystyczny prac, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, spełnienie wymogów formalnych.
INFORMACJE DODATKOWE:
Prac nadesłanych nie zwraca się uczestnikom konkursu.
Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie pokonkursowej i opublikowania ich na stronie internetowej ZSE oraz w lokalnych mediach.
Laureat konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych (imienia, nazwiska oraz nazwy reprezentowanej szkoły) na stronie internetowej ZSE oraz w lokalnych przekazach medialnych.
Koordynatorem konkursu, do którego należy kierować wszelkie pytania, jest AGATA BARTOSZEK, tel. 889 661 240, e-mail: renifit@o2.pl

ŻYCZYMY TWÓRCZEJ ENERGII, WIELU CIEKAWYCH PRZEMYŚLEŃ
I ORYGINALNYCH UJĘĆ TEMATU W UTWORACH!!!