Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

logistyk

Technik logistyk

Branżowa szkoła drugiego stopnia

Nauka

Uczniowie kształcą praktyczne umiejętności: analizę rynku transportowego i rynku spedycyjnego, czynności  manipulacyjnych, kosztów i kalkulacji kosztów w transporcie i spedycji, ustalanie ceny usług transportowych i ceny użytkowania środków technicznych, znajomość przepisów związanych z odpowiedzialnością cywilną przewoźnika i spedytora, wypełnianie dokumentacji dotyczącej transportu i spedycji oraz dokumentacji środków technicznych.

Przygotowanie zawodowe

W całym cyklu kształcenia uczniowie odbywają 8-tygodniowe praktyki u pracodawców.

Kwalifikacje

Uzyskanie dwóch kwalifikacji:

  • SPL.01. Obsługa magazynów (w Szkole Branżowej I stopnia)
  • SPL. 04. Organizacja transportu (w Szkole Branżowej II stopnia)

Zatrudnienie

Absolwent uzyskuje zawód technika logistyka i może być zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego  na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego. Technik logistyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, w którym pracownik organizuje i monitoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez przedsiębiorstwa handlowe, logistyczne i spedycyjne.  

Dalsza edukacja

Ukończenie Branżowej Szkoły II stopnia uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym technika logistyka. Absolwent może również  kontynuować naukę na studiach wyższych.