Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

ekonomista

Technik ekonomista

Nauka

Uczniowie podczas nauki kształcą praktyczne umiejętności:

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności
 • prowadzenia dokumentacji biurowej, kadrowej, magazynowej i procesu sprzedaży
 • gospodarowania składnikami majątku firmy
 • sporządzania biznesplanu
 • prowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy
 • rozliczania wynagrodzeń i składek ZUS
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych.
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami.

Nauka w zawodzie technika ekonomisty ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie:

 • menadżera
 • doradcy podatkowego, bankowego lub finansowego
 • specjalisty ds. kadr i płac
 • specjalisty ds. rozliczeń i windykacji
 • specjalisty ds. administracyjnych
 • agenta ubezpieczeniowego
 • analityka biznesowego

Również umożliwia założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Praktyki

W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w instytucjach takich jak: banki, urzędy skarbowe, ZUS, instytucje ubezpieczeniowe lub u prywatnych przedsiębiorców. Mają możliwość realizowania praktyki zawodowej także za granicą.

Kwalifikacje

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają dwie kwalifikacje poświadczone świadectwem, po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Uzyskanie dwóch kwalifikacji oraz ukończenie szkoły uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym: technik ekonomista.

Zatrudnienie

Absolwenci w zawodzie technika ekonomisty najczęściej podejmują zatrudnienie w:

 • kancelariach podatkowych
 • urzędach skarbowych
 • bankach
 • instytucjach ubezpieczeniowych
 • Zakładach Ubezpieczeń Społecznych
 • biurach maklerskich
 • komórkach administracji firm produkcyjnych, handlowych i usługowych

Dalsza edukacja

Ukończenie szkoły średniej w zawodzie technik ekonomista umożliwia kontynuowanie nauki na różnych kierunkach studiów, ułatwia edukację na studiach związanych z ekonomią, czyli:

 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość
 • Finanse i bankowość
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • inne kierunki

Ukończenie dodatkowego kursu i zdanie egzaminu zawodowego z kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości, umożliwia zdobycie nowego, kolejnego zawodu – technik rachunkowości.