Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

PRAKTYKI

Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie:

praktyki zawodowej

zajęć praktycznych

Miejsce odbywania praktyki zawodowej zapewnia szkoła.

Uczniowie technikum kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowych realizują praktyczną naukę zawodu w formie praktyki zawodowej organizowanej w szkole lub u pracodawców poza szkołą, uczniowie kształcący się w zawodzie technik księgarstwa odbywają naukę zawodu w formie praktyki zawodowej oraz zajęć praktycznych. Wymiar czasu trwania praktycznej nauki zawodu określa szkolny plan nauczania, natomiast terminy odbywania praktyk zawodowych zawiera corocznie opracowywany harmonogram praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach. Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie umowy pomiędzy szkołą a zakładem pracy przyjmującym ucznia na praktykę zawodową. Praktyka powinna przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie sprzedawca i magazynier logistyk realizują naukę zawodu w formie zajęć praktycznych u pracodawców. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, natomiast praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów Technikum w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.