oksy.jpg

Nasze credo

Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając...

Cornelia Funke

Witamy na stronie naszej szkolnej biblioteki!

Jeśli tu zajrzałeś, to znaczy, że poszukujesz... A my jesteśmy po to, by pomóc Ci odnaleźć to, czego szukasz. Głęboko wierzymy w to, że w książkach odnajdziesz wszystko, co jest Ci do szczęścia potrzebne. 

Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników ZSEiT.


Zbiory naszej biblioteki to książki, czasopisma i inne dokumenty gromadzone pod kątem potrzeb nauczycieli i uczniów. Posiadamy także bogaty zbiór dokumentów elektronicznych w postaci płyt CD, DVD oraz kaset VHS. Przez lata funkcjonowania zgromadziliśmy, obok obowiązkowych lektur, prawdziwe "perełki" i "białe kruki". 

Agata Marzec
Agata Marzec
Polonistka i pracownik biblioteki

Tablica ogłoszeń

W tym miejscu znajdziesz niezbędne informacje lub tylko nic nieznaczące plotki

Nie tylko regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W SŁUPSKU
REGULAMIN
BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH
IM. STANISŁAWA STASZICA W SŁUPSKU
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz nauczycieli, pomocą w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, pomagającą nauczycielom doskonalić wiedzę i wspomagającą popularyzację wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego systemu bibliotecznego MOL OPTIVUM. Uczniowie szkoły mają dostęp do katalogów, za pomocą których mogą samodzielnie wyszukiwać interesujące ich tytuły książek.
3. W pomieszczeniach biblioteki funkcjonuje czytelnia.
I. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
1) uczniowie,
2) nauczyciele,
3) pozostali pracownicy szkoły,
4) rodzice uczniów (pod warunkiem okazania ważnego dowodu osobistego).
2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez okres trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
4. Czytelnik może wypożyczyć książki i inne dokumenty wyłącznie na swoje nazwisko w liczbie do trzech egzemplarzy, na okres jednego miesiąca, natomiast lektury na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń.
5. W razie potrzeby przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki, należy zgłosić się z nią do biblioteki przed upływem terminu zwrotu.
6. Czytelnicy powinni szanować wypożyczone książki.
7. Za zniszczone lub zagubione pozycje obowiązuje odpowiedzialność materialna. W przypadku zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do:
a) zwrotu nowego egzemplarza tego samego tytułu,
b) oddania innej książki zaakceptowanej przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.
9. Maturzyści muszą rozliczyć się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, za pomocą karty obiegowej. Do czasu zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.
10. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele itp.) zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych z biblioteki materiałów, co dokumentowane jest uzyskaniem przez nich podpisu na obiegówce.
11. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.
II. REGULAMIN CZYTELNI
1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.
2. Do czytelni należy wchodzić bez okryć wierzchnich.
3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego i zbiorów wypożyczalni.
4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc jego zawartości poza czytelnię.
5. Czytelnik ma wolny dostęp do księgozbioru podręcznego.
6. W czytelni obowiązuje cisza. Nie należy zakłócać pracy innym użytkownikom bibliotecznego księgozbioru.
7. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.
8. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki w danym dniu, pod warunkiem ich zwrotu następnego dnia przed pierwszą lekcją.
III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W CZYTELNI
1. Prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych mają uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
2. Komputery uruchomiamy oraz zamykamy tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
3. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować maksymalnie dwóch użytkowników.
4. Komputery przeznaczone są do edycji tekstów, korzystania z baz danych, poczty elektronicznej i Internetu.
5. Uczniowie mają możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu, drukarki, skanera i innych nowoczesnych urządzeń technicznych niezbędnych współczesnemu użytkownikowi biblioteki tylko za zgodą i w obecności nauczyciela bibliotekarza.
6. Zabrania się korzystania z gier komputerowych przyniesionych z zewnątrz i ściąganych przez Internet.
7. Zabrania się zmian ustawień w panelu sterowania, drukarki, plików i folderów, przenoszenia oraz usuwania plików i folderów bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
8. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, używania i wytwarzania programów chronionych prawami autorskimi.
9. Uczniom używającym wulgaryzmów w komunikacji internetowej grozi wydalenie z czytelni.
10. Obowiązuje zakaz używania własnych dyskietek, dysków CD-ROM i innych nośników przyniesionych z zewnątrz.
11. Nauczyciele prowadzący w czytelni zajęcia są odpowiedzialni za znajdujący się w niej sprzęt oraz wyposażenie.
IV. OGÓLNE ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz dokumentów pracy szkoły. Zbiory biblioteki są zgodne z poziomem, profilem szkoły i realizowanymi w niej programami nauczania.
2. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (w tym dziennika pracy biblioteki, planu pracy, sprawozdań z realizacji planu pracy itp.).
3. Organizowanie warsztatu informacyjnego.
4. Regularna analiza rynku wydawniczego.
5. Przegląd i analiza trendów bibliotekarstwa światowego oraz rozwoju technologii przekazywania informacji.
6. Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, współpraca w zakresie ich realizacji z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.
7. Kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
8. Pomoc w opracowaniu zestawień bibliograficznych dla maturzystów oraz w wyszukaniu przydatnych im skryptów.
9. Promowanie czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelniczej i przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez różnorodne formy czytelnictwa, np. spotkania autorskie, wystawy, kawiarenki literackie, itp.
10. Współpraca z innymi bibliotekami (pedagogiczną i publiczną) i jednostkami kultury. Promocja ciekawych spektakli teatralnych i filmów.
11. Przygotowanie uczniów do korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych.
12. Promowanie działalności biblioteki w środowisku szkolnym i poza szkołą.
13. Organizacja kiermaszu używanych podręczników.
14. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
15. Rozeznanie w ofertach rynkowych wyposażenia biblioteki w meble i sprzęty biurowe.
16. Rozeznanie, wybór i zakup wyposażenia, sprzętów, narzędzi, przyborów i materiałów biurowych, dekoracyjnych oraz wystawienniczych.
17. Przygotowywanie wykazu lektur i nowości.
18. Przygotowywanie i przesyłanie komunikatów o działalności biblioteki i szkoły dla mediów.
V. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
1. Do głównych zadań nauczyciela bibliotekarza realizowanych w szkolnej bibliotece należą:
1) gromadzenie zbiorów oraz ich techniczne i biblioteczne opracowanie, jak również konserwacja i selekcja księgozbioru (zgodnie z uniwersalnymi procedurami),
2) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennika pracy nauczyciela bibliotekarza, planu pracy w danym roku szkolnym, sprawozdań semestralnych, sprawozdań z realizowanych projektów, tabeli dziennych statystyk odwiedzin i wypożyczeń),
3) inwentarzowe oraz finansowo – księgowe ewidencjonowanie wpływów,
4) systematyczne udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i innym użytkownikom biblioteki szkolnej określonym w regulaminie (m. in. rodzicom uczniów lub ich prawnym opiekunom),
5) weryfikowanie struktury zbiorów biblioteki szkolnej w zależności od typu szkoły i związanymi z nim funkcjami placówki,
6) prowadzenie sumarycznej ewidencji wpływów polegającej na ujęciu całych partii wpływających do biblioteki materiałów bez względu na źródło wpływu,
7) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wpływów i ubytków, ustalenie stanu ilościowego i wartości zgromadzonego zbioru z uwzględnieniem zachodzących zmian - współpraca z komórką finansowo-księgową szkoły,
8) przeglądanie i aktualizowanie zawartości księgozbioru podręcznego,
9) ustalenie przyczyn powstania strat i wyciągnięcie wniosków zapobiegających przyszłym brakom, jak również opracowanie strategii uzupełniania zbiorów o brakujące materiały,
10) przygotowanie kart czytelnika (tradycyjnych i elektronicznych),
11) współpraca z wychowawcami klas i łącznikami bibliotecznymi przy egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczaniu za książki zagubione lub zniszczone,
12) udzielanie wszelkiego rodzaju informacji oraz poradnictwo w wyborze odpowiedniej literatury (bieżące aktualizowanie gazetki, gablot bibliotecznych, zakładki na stronie internetowej szkoły, prowadzenie comiesięcznego cyklu recenzji wybranych książek,
13) kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy z czytelnikiem indywidualnym oraz zajęć grupowych (prowadzenie lekcji bibliotecznych dla wszystkich nowych klas w ZSEiT, zapoznanie z regulaminem szkolnej biblioteki),
14) informowanie o gromadzonych zbiorach szkolnej biblioteki, czytelniczych nowościach oraz prowadzonych akcjach (za pośrednictwem strony internetowej oraz oficjalnego profilu szkoły na portalu społecznościowym facebook, wiadomości wysyłanych rodzicom lub prawnym opiekunom uczniów przez Librus),
15) prowadzenie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych (m. in. poprzez organizację w każdym semestrze Kawiarenki Literackiej, cykliczne gazetki tematyczne, upamiętnianie ważnych rocznic i biografii pisarzy w gablotach, cykl recenzji MUST-READ),
16) diagnozowanie potrzeb czytelniczych, m. in. w formie ankiet oraz wywiadu z użytkownikami biblioteki szkolnej (coroczna ankieta "Sposoby spędzania wolnego czasu a książka w klasach pierwszych i drugich", opublikowanie wyników ankiety i ich analizy na stronie internetowej szkoły),
17) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
18) współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji (uczestnictwo w zespołach przedmiotowych, współpraca na różnych etapach realizowanych projektów edukacyjnych),
19) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania oraz uczenia się (m. in. poprzez organizowanie konkursów literackich oraz spotkań z ciekawymi ludźmi),
20) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (m. in. cykl lekcji na temat zasad zdrowego odżywiania się, przygotowanie uczniów do spotkań w ramach "Żywej Biblioteki"),
21) współpracowanie z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami w mieście (m. in. coroczny udział uczniów klas pierwszych w warsztatach o wulgaryzmach w języku organizowanych przez PBW, wolontariat uczniów ZSEiT w ramach działalności MBP),
22) sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi na dodatkowe zajęcia,
23) prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych,
24) nadzorowanie wykorzystania komputerów i łącza internetowego w bibliotece,
25) szkolenie uczniów w posługiwaniu się katalogami tradycyjnymi i komputerowymi,
26) praca z uczniami szczególnie uzdolnionymi, przygotowanie ich do konkursów i olimpiad (m. in. prowadzenie konsultacji przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka polskiego, pomoc w przygotowaniu tekstów na konkursy literackie i recytatorskie, opieka merytoryczna nad uczestnikami konkursów artystycznych),
27) wspomaganie wychowawców i rodziców w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów (umożliwienie uczniom spoza miasta wczesnego przebywania w bibliotece przed lekcjami, stały kontakt z uczniami spoza miasta za pośrednictwem profilu szkoły na facebooku - udzielanie pilnych informacji),
28) gromadzenie i współredagowanie dokumentacji zawierającej przepisy wewnątrzszkolne, regulaminy, itd.,
29) archiwizowanie dokumentacji związanej z historią szkoły (przechowywanie i udostępnianie kronik szkolnych, albumów ze zdjęciami itp.),
30) uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych, konkursowych, maturalnych oraz w realizacji projektów edukacyjnych,
31) troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego,
32) doskonalenie warsztatu swojej pracy (poprzez udział w szkoleniach, warsztatach dla bibliotekarzy, seminariach itp.),
33) udzielanie porad i informacji on-line za pośrednictwem adresu e-mail oraz konta na facebooku.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
(Uchwała nr 6/2015 Rady Pedagogicznej ZSEiT z dnia 28.08.2015 r.)
Regulamin dostępny jest w bibliotece, sekretariacie, oraz na stronie internetowej
REGULAMIN II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH POD HASŁEM: „BO MOJA WOLNOŚĆ TO...”

ORGANIZATOR: 
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica 
ul. Partyzantów 24
76-200 Słupsk

CEL KONKURSU:
Rozwijanie pasji literackich wśród uczniów oraz zwrócenie uwagi młodych twórców na wartość obrony praw człowieka.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Słupska.

PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie wiersza lub/i opowiadania dowolnej treści zaczynającego się słowami „Bo moja wolność to...”. 
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach – poezja i proza. Każdy uczestnik może wziąć udział w rywalizacji w jednej kategorii lub w obu kategoriach.
Prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej. Nie mogą być też nagrodzane w innych konkursach. 
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz lub/i jedno opowiadanie.

FORMA PRAC KONKURSOWYCH:
Wiersze mogą reprezentować dowolny gatunek literacki oraz dowolną długość.
Maksymalna objętość opowiadania – 5 stron A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., interlinia 1,5, tekst wyjustowany).

OZNACZENIE PRAC:
Prace powinny być wydrukowane w trzech egzemplarzach i podpisane ręcznie godłem, czyli pseudonimem (na każdym egzemplarzu). 
Do koperty z adresem organizatora należy dołączyć mniejszą zaklejoną kopertę z następującymi danymi:
GODŁO (PSEUDONIM):
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
KATEGORIA: poezja proza
UCZESTNIK: uczeń szkoły gimnazjalnej/uczeń szkoły ponadgimnazjalnej
DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE SZKOŁY ORAZ UCZESTNIKA (ADRESY, TELEFON ORAZ E-MAIL):
OPIEKUN UCZNIA (NAUCZYCIEL PROWADZĄCY):
W jednej przesyłce mogą znaleźć się zarówno prace poetyckie, jak i prozatorskie.

WYSYŁKA PRAC: 
Prace należy nadesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica 
ul. Partyzantów 24
76-200 Słupsk
„II Międzyszkolny Konkurs Literacki”
lub złożyć osobiście w sekretariacie organizatora, czyli ZSEiT.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy przekazać organizatorom do 2 marca 2018 roku.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
NAJLEPSZY WIERSZ – UCZEŃ SZKOŁY GIMNAZJALNEJ
NAJLEPSZE OPOWIADANIE - UCZEŃ SZKOŁY GIMNAZJALNEJ

NAJLEPSZY WIERSZ – UCZEŃ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
NAJLEPSZE OPOWIADANIE - UCZEŃ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu 2017 roku w siedzibie ZSEiT. Dyrektorzy szkół zostaną poinformowani o dokładnym terminie uroczystości.

SKŁAD JURY:

Anna Czerny-Marecka – dziennikarka „Głosu Pomorza”, z wykształcenia polonistka, pomysłodawczyni autorskiego videobloga „Anki Czytanki”.

Bożena Bugańska – absolwentka polonistyki i miłośniczka literatury, słupską kulturę promuje jako dziennikarka TV Słupsk.

Agata Marzec – nauczyciel języka polskiego w ZSEiT oraz nauczyciel bibliotekarz, autorka cyklu opowiadań „Reminiscencje” oraz powieści „Kolos na glinianych nogach”, laureatka ogólnopolskich konkursów literackich.

KRYTERIA OCENY PRAC:
Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, oryginalne ujęcie hasła przewodniego, poziom artystyczny prac, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, spełnienie wymogów formalnych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Prac nadesłanych nie zwraca się uczestnikom konkursu.

Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie pokonkursowej i opublikowania ich na stronie internetowej ZSEiT.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronie internetowej ZSEiT oraz w lokalnych przekazach medialnych.

Koordynatorem konkursu, do którego należy kierować wszelkie pytania, jest AGATA MARZEC, tel. 889 661 240, e-mail: renifit@o2.pl

 

ŻYCZYMY TWÓRCZEJ ENERGII, WIELU CIEKAWYCH PRZEMYŚLEŃ I ORYGINALNYCH UJĘĆ TEMATU W UTWORACH!!!

Lektury - poziom podstawowy
Sofokles „Antygona” lub „Król Edyp” (wersja literacka lub spektakl teatralny)
„Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski”
William Szekspir „Makbet” lub „Hamlet”
Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny, psalmy
Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety
Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym „Romantyczność),
„Dziady” cz. III, Pan Tadeusz
Juliusz Słowacki – wybrane wiersze
Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff - wybrane wiersze
Cyprian Norwid – wybrane wiersze
Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz,
Konstanty Ildefons Gałczyński - wybrane wiersze
Bolesław Prus „Lalka”
Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara” lub „Łagodna”
Joseph Conrad „Jądro ciemności”
Stanisław Wyspiański „Wesele”
Władysław Reymont „Chłopi” (tom I Jesień)
Stefan Żeromski – wybrany utwór („Ludzie bezdomni”, „Wierna rzeka”, „Echa
leśne” lub „Przedwiośnie”)
Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie
Bruno Schulz – wybrane opowiadanie
Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie
Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława
Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław
Barańczak – wybrane wiersze
Miron Białoszewski – wybrane utwory
wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego
Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza)
wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. „Granica” Zofii Nałkowskiej,
„Solaris” Stanisława Lema, „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej)
wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. „Proces” Franza Kafki, „Dżuma”
Alberta Camusa, „Imię róży” Umberto Eco)
Poziom rozszerzony:
Horacy – wybrane liryki
Jan Kochanowski „Treny” (jako cykl poetycki), poezja barokowa (np. Daniel
Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)
wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
Juliusz Słowacki „Kordian” lub „Fantazy”
Zygmunt Krasiński „Nie-Boska Komedia”, realistyczna lub naturalistyczna powieść
europejska (np. „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, „Nana” Emila Zoli, „Pani
Bovary” Gustawa Flauberta)
Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy”
Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie
Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej,
Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Lema, Jerzego Pilcha, Olgi
Tokarczuk)
wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury
światowej (np. Franza Kafki, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Guntera
Grassa, Umberto Eco, Johna Steinbecka)
wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niz na poziomie
podstawowym)
Dodatkowe utwory:
Poziom podstawowy:
wybór mitów
„Dzieje Tristana i Izoldy”
Miguel de Cervantes „Don Kichot”
Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki”
Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub „Monachomachia”
Adam Mickiewicz „Dziady” część IV
Juliusz Słowacki „Kordian”
Witold Gombrowicz „Ferdydurke”
Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu „Osmaleni” lub Hanna Krall „Zdążyć
przed Panem Bogiem”
Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”
Ryszard Kapuściński „Podróże z Herodotem”
Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśń nad Pieśniami, Księga Hioba, Apokalipsa
św. Jana)
Lektury - poziom rozszerzony

Wiadomości

Kochani, w styczniu powracamy z naszym cyklem prezentującym Wam, po jakie książki sięgają znane i popularne osobistości świata z różnych środowisk. Być może c...

Drodzy Uczniowie „Ekonomika”,

od pewnego czasu prezentujemy Wam nauczycieli "Ekonomika" oraz ich uginaj...

Droczy Uczniowie,
w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, w roku szkolnym 2020/2021 będą obowiązywały następujące zmiany w funkcjonowaniu szkolnej bi...

Zapraszamy

Czekam na Was od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 14.00.
W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną drogą elektroniczną i zadać pytanie.

Biblioteką opiekuje się:
Agata Marzec

Publish modules to the "offcanvs" position.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ