IV Międzyszkolny Konkurs Literacki

REGULAMIN IV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ PONADPODSTAWOWYCH
POD HASŁEM:
„CODZIENNIE PATRZ NA ŚWIAT,
JAKBYŚ OGLĄDAŁ GO PIERWSZY RAZ”.

„Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go pierwszy raz.”
(Éric-Emmanuel Schmitt, „Oskar i Pani Róża”)

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
ul. Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
CEL KONKURSU:
Rozwijanie pasji literackich wśród uczniów oraz zaprezentowanie przez młodych twórców własnej twórczości szerszemu gronu odbiorców, w tym również (a może i zwłaszcza) w czasie pandemii koronawirusa.
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Słupska.
PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie wiersza lub/i opowiadania dowolnej treści, ale nawiązującej do motta przewodniego konkursu: „Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go pierwszy raz”.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach – poezja i proza. Każdy uczestnik może wziąć udział w rywalizacji w jednej kategorii lub w obu kategoriach.
Prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej. Nie mogą być też nagrodzone w innych konkursach.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz lub/i jedno opowiadanie.
FORMA PRAC KONKURSOWYCH:
Wiersze mogą reprezentować dowolny gatunek literacki oraz dowolną długość.
Maksymalna objętość opowiadania – 5 stron A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., interlinia 1,5, tekst wyjustowany).
OZNACZENIE PRAC:
Prace powinny być wydrukowane w trzech egzemplarzach, a każdy z nich należy podpisać ręcznie godłem, czyli pseudonimem.
Do dużej koperty z adresem organizatora należy dołączyć mniejszą zaklejoną kopertę (również podpisaną godłem twórcy), w której powinna się znaleźć kartka z następującymi danymi:
GODŁO (PSEUDONIM):
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
KATEGORIA: poezja/proza
SZKOŁA: pełna nazwa szkoły i adres/klasa!
DANE KONTAKTOWE: numer telefonu albo adres e-mail uczestnika
OPIEKUN UCZNIA (NAUCZYCIEL PROWADZĄCY): imię i nazwisko nauczyciela
W jednej przesyłce mogą znaleźć się zarówno prace poetyckie, jak i prozatorskie.
WYSYŁKA PRAC:
Prace należy nadesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
ul. Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
koniecznie z dopiskiem: „IV Międzyszkolny Konkurs Literacki”
lub złożyć osobiście w sekretariacie organizatora, czyli ZSE.
TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy przekazać organizatorom do 31 grudnia 2020 roku.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
Kategoria I
POEZJA – UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (zostaną przyznane trzy miejsca)
PROZA: UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (zostaną przyznane trzy miejsca)
Kategoria II
POEZJA – UCZEŃ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ (zostaną przyznane trzy miejsca)
PROZA - UCZEŃ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ (zostaną przyznane trzy miejsca)
Wszyscy nagrodzeni uczniowie uzyskają tytuł Laureata Konkursu.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w lutym 2021 roku w siedzibie ZSE (lub w innej formie, jeśli będzie obowiązywał reżim sanitarny). Dyrektorzy szkół zostaną poinformowani o dniu i godzinie rozpoczęcia uroczystości.
SKŁAD JURY:
Joanna Puć – doświadczona polonistka, wcześniej pracowała z dziećmi, aktualnie pracuje z młodzieżą ZSE. Miłośniczka literatury i poezji.
Maria Rój-Krupińska – uwielbiana przez uczniów ZSE polonistka z ogromnym doświadczeniem i głową wciąż pełną pomysłów. Opiekunka projektu „Zdolni z Pomorza”, organizatorka wielu uczniowskich wymian międzynarodowych.
Agata Marzec – nauczyciel języka polskiego w ZSE oraz nauczyciel bibliotekarz, autorka cyklu opowiadań „Reminiscencje”, tomu poezji "A w moim ogrodzie rosną" oraz powieści "Wieża z piasku" i „Cena złudzeń”, laureatka ogólnopolskich konkursów literackich. Pomysłodawczyni konkursu.
Renata Cierniak – polonistka, autorka wielu projektów i innowacji pedagogicznych. Wielokrotnie opiekowała się uczniami biorącymi udział w konkursach literackich oraz recytatorskich.
KRYTERIA OCENY PRAC:
Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, oryginalne ujęcie hasła przewodniego, poziom artystyczny prac, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, spełnienie wymogów formalnych.
INFORMACJE DODATKOWE:
Prac nadesłanych nie zwraca się uczestnikom konkursu.
Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie pokonkursowej i opublikowania ich na stronie internetowej ZSE oraz w lokalnych mediach.
Laureat konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych (imienia, nazwiska oraz nazwy reprezentowanej szkoły) na stronie internetowej ZSE oraz w lokalnych przekazach medialnych.
Koordynatorem konkursu, do którego należy kierować wszelkie pytania, jest AGATA MARZEC, tel. 889 661 240, e-mail: renifit@o2.pl

ŻYCZYMY TWÓRCZEJ ENERGII, WIELU CIEKAWYCH PRZEMYŚLEŃ
I ORYGINALNYCH UJĘĆ TEMATU W UTWORACH!!!