Inauguracja projektu "Zdolni z Pomorza – Słupsk"

Prezydent Miasta Słupska - Robert Biedroń
oraz Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSEiT
serdecznie zapraszają na inaugurację roku szkolnego 2017/2018
 projektu "Zdolni z Pomorza – Słupsk".
Spotkanie odbędzie się 24 października 2017 roku o godzinie 16.00
w siedzibie ZSEiT przy ul. Partyzantów 24 – w auli.

Program spotkania:
Część wstępna – powitanie, prezentacja form wsparcia w ramach projektu i osób zaangażowanych w jego realizację.

Prelekcja dla rodziców - „Inteligencja, osobowość i twórczość dziecka zdolnego”,
którą poprowadzi Pani Katarzyna Oleszkiewicz – psycholog
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku


INFORMACJE O PROJEKCIE
 "Zdolni z Pomorza" to nazwa innowacyjnego projektu systemowego, którego głównym celem jest wszechstronne wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz stworzenie im warunków równych szans edukacyjnych. Do tej pory w ramach projektu odbywały się zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki. W tym roku szkolnym ideę projektu rozszerzono o edukację w zakresie chemii lub biologii, jak również kompetencji społecznych (dla uczniów zainteresowanych językiem polskim, historią, wiedzą o społeczeństwie, sztuką, filozofią itp.). "Zdolni z Pomorza" to nazwa sformułowana na potrzeby promocji projektu, którego druga już edycja wyznaczona została przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Skierowano go do najwybitniejszych uczniów województwa pomorskiego. Pomorze było jednym z pierwszych regionów w Polsce, w którym samorząd województwa zdecydował o realizacji projektu.
  Do współpracy zostali zaproszeni nauczyciele, kadra kierownicza szkół, uczelnie wyższe, psycholodzy, pedagodzy, konsultanci i doradcy metodyczni oraz przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych, a także pracodawców. Regionalny system wspierania uczniów uzdolnionych stanowi spójne rozwiązanie pod względem merytorycznym, metodycznym i organizacyjnym. Ogólna wartość projektu dla miasta Słupska wynosi 535 727,25 złotych.
 Wypracowanie regionalnego modelu wspierania uczniów uzdolnionych składa się z następujących elementów: systemu diagnozy uzdolnień uczniów, sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego będących ośrodkami wspierającymi uczniów uzdolnionych i nauczycieli pracujących z nimi, opieki merytorycznej i mentorskiej uczelni wyższych, portalu edukacyjnego z platformą e-learningową, która służy integracji i komunikacji oraz partnerstwa na rzecz wspierania uzdolnień przez wszystkie zainteresowane środowiska.
 Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie szeregu działań skierowanych do uczniów i nauczycieli. Są to między innymi zajęcia pozalekcyjne w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego, spotkania akademickie na pomorskich uczelniach wyższych, obozy naukowe, konkursy, stypendia dla najzdolniejszych, jak również warsztaty dla nauczycieli.
W realizacji projektu współuczestniczą partnerzy związani na co dzień z działalnością edukacyjną: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.


SYSTEM DIAGNOZY I REKRUTACJI UCZNIÓW UZDOLNIONYCH
Zdolną młodzież zgłaszają przede wszystkim nauczyciele, wypełniając arkusz nominacji. Prawo wskazywania mają również rodzice, pedagodzy, jak również inne osoby pełnoletnie, które dostrzegły wybitne uzdolnienia ucznia. Do projektu nominowano najzdolniejszych uczniów ze słupskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie, którzy biorą udział w projekcie, po nominacji poddawani są badaniom diagnostycznym, testom uzdolnień kierunkowych lub biorą udział w konkursie projektów. Obecnie w „Zdolnych z Pomorza” bierze udział 64 uczniów ze Słupska.

CEL PROJEKTU
Inicjatorom projektu towarzyszy przekonanie, że współczesny świat potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, a jak pokazują doświadczenia rozwiniętych społeczeństw, najlepszą ideą okazuje się inwestycja w człowieka. Chcąc inwestować w uczniów, należy kształtować przede wszystkim ich kreatywność, wiedzę i umiejętności oraz podtrzymywać w nich wiarę w siebie oraz wysoką samoocenę. Projekt "Zdolni z Pomorza - Słupsk" został skonstruowany po to, by spełnić te oczekiwania.
AGATA MARZEC