Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny "Rodzina, ach, Rodzina"

Wejherowskie Centrum Kultury i I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie serdecznie zapraszają młodzież w wieku 13 – 20 lat do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Interdyscyplinarnym „Rodzina, ach, Rodzina”, stanowiącym wydarzenie towarzyszące XII Ogólnopolskiemu Przeglądowi Małych Form Teatralnych im. A.Luterka.
Cel konkursu: - utrwalenie portretów współczesnej rodziny, w szerokim pojęciu tego słowa, nie tylko w odniesieniu do członków rodu. Może być rodzina wielopokoleniowa, wielokulturowa, wielonarodowościowa itp., można ją ukazać w różnych odcieniach uczuć, różnych aspektach (psychologicznych, społecznych, kulturowych).
Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:
I. Słowo
II. Obraz
III. Multimedia

Uczestnikiem konkursu może być młodzież ucząca się w wieku 13-20 lat.
Termin składania prac konkursowych: do 20.10.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data osobistego złożenia pracy).

 

====================================REGULAMIN==================================================

 

Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny
„Rodzina, ach, Rodzina” (czerwiec-październik 2017)

Organizator:
Wejherowskie Centrum Kultury
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
Patronat:
Prezydent Miasta Wejherowa Starosta Powiatu Wejherowskiego

Cel konkursu:
- utrwalenie portretów współczesnej rodziny, w szerokim pojęciu tego słowa, nie tylko w odniesieniu do członków rodu. Może być rodzina wielopokoleniowa, wielokulturowa, wielonarodowościowa itp., można ją ukazać w różnych odcieniach uczuć, różnych aspektach (psychologicznych, społecznych, kulturowych).
1. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:
I. Słowo - opowiadanie, pamiętnik, wiersz/cykl wierszy (od 1-3 utworów), esej, felieton, wywiad, reportaż, artykuł lub słuchowisko do 30 min; praca nie może przekraczać 5 stron wydruku komputerowego w formacie A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5.
II. Obraz
1) Fotografia (prezentacja multimedialna, cykl zdjęć lub wydruków na papierze formatu min. 20x30 cm).
2) Film: dokument, dokument fabularyzowany, wywiad, fotoreportaż filmowy.
a) film może być efektem pracy zbiorowej (2-4 uczestników)
b) czas trwania filmu (od 5 - 30 min)
c) film musi być nagrany na nośniku DVD.

III. Multimedia - programy edukacyjne, gry komputerowe, animacje, webquest nagrane na nośniku DVD (wymagania dotyczące opisu płyty jak w przypadku filmu).


2. Uczestnikiem konkursu może być młodzież ucząca się w wieku 13-20 lat.
3. Każdy z uczestników może wziąć udział w powyższych kategoriach, czyli „Słowo”,
„Obraz”, „Multimedia”.
4. Zgłoszone do konkursu prace nie podlegają zwrotowi.

5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.

6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz przekazaniem na rzecz organizatora (Wejherowskie Centrum Kultury) autorskich praw, co oznacza zgodę na jego publikację (prezentacja na konferencji, w folderze, stronie internetowej organizatorów oraz regionalnych mediów, wystawie).

7. Przesyłając prace uczestnicy konkursu oświadczają, że są jego autorami i że nie naruszają praw osób trzecich.

8. Ocenie podlegać będzie poziom merytoryczny, atrakcyjność, oryginalność i poziom artystyczny pracy oraz zgodność z wybranym gatunkiem.

9. Nadesłane prace oceniać będzie profesjonalne jury w dwu kategoriach wiekowych: 13-15 lat oraz 16-20 lat.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

11. Efekty twórczej pracy uczestników projektu będą udostępnione jako ogólnie dostępne zasoby Wejherowskiego Centrum Kultury i I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na XII Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych im. A.Luterka (OPMFT „Luterek”), odbywającego się w dniach 16-18.XI.2017 oraz na konferencji podsumowującej całość projektu (XII 2017).
Nagrody

1. Dla autorów najlepszy prac we wszystkich kategoriach przewidziane są nagrody, których wysokość zależy od pozyskanych środków.
2. Opiekunowie laureatów i wyróżnionych uczestników otrzymają dyplomy.
3. Werdykt jury jest ostateczny.

Terminy i adresy:
1. Termin składania prac konkursowych: do 20.10.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data osobistego złożenia pracy).

2. Miejsce składania prac: Sekretariat Wejherowskiego Centrum Kultury, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 255.

3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia/przesłania pracy wg. poniższych wytycznych:

a) Koperta główna (zawierająca pracę konkursową oraz mniejszą kopertę z kartą zgłoszenia i wymaganymi zgodami) formatu A4 lub A3 powinna być opatrzona dopiskiem: Konkurs „Rodzina, ach, Rodzina” wraz z podaniem kategorii wiekowej (13-15 lat lub 16-20 lat).
b) W osobnej kopercie podpisanej godłem autora/autorów prac powinna być zamieszczona karta zgłoszenia (Załącznik nr 1) wraz z wymaganymi oświadczeniami (Załącznik nr 2) o

ochronie danych osobowych, które należy wypełnić drukowanymi literami, oraz podpisać. W przypadku, gdy uczestnik, jest osobą niepełnoletnią zgoda oraz karta zgłoszenia powinna zostać podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego (Zgoda nr 1). W przypadku zgłoszenia ze strony szkoły należy dołączyć dodatkowe oświadczenie o ochronie danych osobowych nauczyciela ze szkoły/opiekuna, którego dane zamieszczone zostały w karcie zgłoszenia (Zgoda nr. 2).
c) Praca konkursowa powinna zostać opatrzona tym samym godłem, jaki został zamieszczony na kopercie.
d) W przypadku płyty z nagraniem słuchowiska lub filmu powinna posiadać opis zawierający godło twórcy/twórców; tytuł, czas trwania.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7.11.2017 r. o czym poinformujemy laureatów drogą mailowa.

5. Rozdanie nagród nastąpi dnia 18.11.2017 r.. w czasie gali finałowej XII OPMFT „Luterek” (o szczegółach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Życzymy weny twórczej