II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI

REGULAMIN II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH POD HASŁEM:
„BO MOJA WOLNOŚĆ TO...”

„Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka” (Antoni Kępiński)

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica ul. Partyzantów 24
76-200 Słupsk
CEL KONKURSU:
Rozwijanie pasji literackich wśród uczniów oraz zwrócenie uwagi młodych twórców na war- tość obrony praw człowieka.
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Słupska.
PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie wiersza lub/i opowiadania dowolnej treści zaczynają- cego się słowami „Bo moja wolność to...”.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach – poezja i proza. Każdy uczestnik może wziąć udział w rywalizacji w jednej kategorii lub w obu kategoriach.
Prace muszą być samodzielne i niepublikowane nigdzie wcześniej. Nie mogą być też nagro- dzane w innych konkursach.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden wiersz lub/i jedno opowiadanie.
FORMA PRAC KONKURSOWYCH:
Wiersze mogą reprezentować dowolny gatunek literacki oraz dowolną długość.
Maksymalna objętość opowiadania – 5 stron A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., interlinia 1,5, tekst wyjustowany).
OZNACZENIE PRAC:
Prace powinny być wydrukowane w trzech egzemplarzach i podpisane ręcznie godłem, czyli pseudonimem (na każdym egzemplarzu).
Do koperty z adresem organizatora należy dołączyć mniejszą zaklejoną kopertę z następują- cymi danymi:
GODŁO (PSEUDONIM): IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
KATEGORIA: poezja proza
UCZESTNIK: uczeń szkoły gimnazjalnej/uczeń szkoły ponadgimnazjalnej
DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE SZKOŁY ORAZ UCZESTNIKA (ADRESY, TELE- FON ORAZ E-MAIL):

OPIEKUN UCZNIA (NAUCZYCIEL PROWADZĄCY):
W jednej przesyłce mogą znaleźć się zarówno prace poetyckie, jak i prozatorskie.
WYSYŁKA PRAC:
Prace należy nadesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica ul. Partyzantów 24
76-200 Słupsk
„II Międzyszkolny Konkurs Literacki”
lub złożyć osobiście w sekretariacie organizatora, czyli ZSEiT.
TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy przekazać organizatorom do 2 marca 2018 roku.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Prace oceniane będą w następujących kategoriach: NAJLEPSZY WIERSZ – UCZEŃ SZKOŁY GIMNAZJALNEJ
NAJLEPSZE OPOWIADANIE - UCZEŃ SZKOŁY GIMNAZJALNEJ
NAJLEPSZY WIERSZ – UCZEŃ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NAJLEPSZE OPOWIADANIE - UCZEŃ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu 2017 roku w siedzibie ZSEiT. Dy- rektorzy szkół zostaną poinformowani o dokładnym terminie uroczystości.
SKŁAD JURY:
Anna Czerny-Marecka – dziennikarka „Głosu Pomorza”, z wykształcenia polonistka, pomy- słodawczyni autorskiego videobloga „Anki Czytanki”.
Bożena Bugańska – absolwentka polonistyki i miłośniczka literatury, słupską kulturę promuje jako dziennikarka TV Słupsk.
Agata Marzec – nauczyciel języka polskiego w ZSEiT oraz nauczyciel bibliotekarz, autorka cyklu opowiadań „Reminiscencje” oraz powieści „Kolos na glinianych nogach”, laureatka ogólnopolskich konkursów literackich.
KRYTERIA OCENY PRAC:
Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: zgodność z te- matem konkursu, oryginalne ujęcie hasła przewodniego, poziom artystyczny prac, popraw- ność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, spełnienie wymogów formalnych.
INFORMACJE DODATKOWE:
Prac nadesłanych nie zwraca się uczestnikom konkursu.
Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie pokonkursowej i opublikowania ich na stronie internetowej ZSEiT.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronie interneto- wej ZSEiT oraz w lokalnych przekazach medialnych.
Koordynatorem konkursu, do którego należy kierować wszelkie pytania, jest AGATA MA- RZEC, tel. 889 661 240, e-mail: renifit@o2.pl
ŻYCZYMY TWÓRCZEJ ENERGII, WIELU CIEKAWYCH PRZEMYŚLEŃ I ORYGI- NALNYCH UJĘĆ TEMATU W UTWORACH!!!