Uwaga stypendia w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie mogą starać się o przyznanie następujących stypendiów i innych form pomocy materialnej:
• stypendium szkolne
• zasiłek szkolny
• „Wyprawka szkolna”.
Szczegółowe informacje w załączeniu.
Wszelkich informacji na temat w/w form pomocy udzielają pedagodzy szkolni.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
    Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym uczniowie, którzy są mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupsk, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego.
Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać u pedagogów szkolnych.
Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane – jesteśmy zobligowani przepisami zawartymi w regulaminie stypendium.

Ponadto, uczniowi (mieszkańcowi Gminy Miejskiej Słupsk), który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, może być udzielone świadczenie materialne w formie zasiłku szkolnego (w terminie nie dłuższym niż 2 m-ce
od wystąpienia zdarzenia.


Dla kogo stypendium?
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są:
1. uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Słupska
2. uczniowie, którzy pochodzą z rodzin o dochodzie miesięcznym nie większym
niż 514 zł netto.
Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub rodzina niepełna, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa albo patologia społeczna.

Jak liczyć dochód:

1. Dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł NETTO.
2. Liczy się dochód z sierpnia 2017r. ( osoby prowadzące działalność gospodarczą deklarują przeciętny miesięczny dochód z działalności za 2016 rok)
3. Do dochodu, oprócz wynagrodzeń i dochodu z działalności gospodarczej, wliczamy :
a) zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków np. z tyt. urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
b) zasiłki pielęgnacyjne, wychowawcze i inne stałe zasiłki,
c) alimenty i świadczenia alimentacyjne,
d) dodatki mieszkaniowe,
e) dochód z gospodarstwa rolnego (dochód za 1 miesiąc to: hektary przeliczeniowe x 288 zł.
4. Do dochodu nie wliczamy:
- stypendiów,
- zasiłków celowych, okresowych i innych jednorazowych z pomocy społecznej.- świadczenia wychowawczego ( tzw.”500+”)
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach sierpień 2017 r.
Uwaga : osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2016 rok.

Jeżeli Wasze rodzeństwo jest na utrzymaniu rodziców i uczy się bądź studiuje, należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

Rodzeństwo wlicza się do dochodu tylko w wypadku, gdy jest na utrzymaniu rodziców i nie przekroczyło 25 roku życia.

Terminy:

1. Wniosek należy złożyć w terminie do 13 września 2017 roku do pedagogów szkolnych (pokój 3).

2. Po zebraniu wniosków Szkolna Komisja ds. Pomocy Materialnej rozpatrzy wnioski i prześle do Miejskiej Komisji w Urzędzie Miejskim.

WYPŁACANIA STYPENDIUM ZAPRZESTAJE SIĘ,
GDY STYPENDYSTA:

1) przerwał naukę w szkole,
2) został skreślony z listy uczniów,
3) przestał spełniać kryteria wymienione w § 4 pkt.2 (przekroczenie dochodu określonego regulaminem).
O wystąpieniu przypadków zawartych w § 8 pkt. 7, rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani w terminie 7 dni powiadomić Szkolną lub Miejską Komisję ds. Pomocy Materialnej. Również dyrektor szkoły, po powzięciu informacji o ustaniu przyczyn, niezwłocznie zawiadamia organ przyznający stypendium.
W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego, stypendium zostaje wstrzymane lub cofnięte.
W przypadku nienależnego pobrania stypendium szkolnego, podlega ono ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w formie i wysokości określonej decyzją administracyjną.

Katalog wydatków refundowanych w ramach stypendium szkolnego

1. Zakup podręczników, lektur szkolnych, słowników, atlasów, encyklopedii
2. Zakup pomocy naukowych: mapy, globus, edukacyjne programy komputerowe
3. Koszty uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
4. Zakup sprzętu komputerowego (PC, laptop, netbook, tablet) wraz z oprogramowaniem oraz akcesoria komputerowe (płyty CD i inne nośniki danych)
5. Zakup drukarki, papieru i tuszu(tonera).
6. Koszt abonamentu internetowego.
7. Strój sportowy na zajęcia z wychowania fizycznego (nie dotyczy uczniów zwolnionych z tych zajęć):
- koszulki sportowe – 2 w semestrze
-spodenki sportowe – 1 w semestrze
-bluza sportowa, spodnie sportowe (lub zamiennie dres sportowy) – 1 w semestrze
- obuwie sportowe – 2 pary w semestrze
8. Zakup biletu autobusowego.
9. Artykuły szkolne, kalkulator, plecak szkolny lub torba szkolna.

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu
„WYPRAWKA SZKOLNA”

Wyprawkę mogą otrzymać:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” można pobrać u pedagogów szkolnych (pokój 3).
Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.
Wniosek o wyprawkę należy złożyć w terminie do 7 września 2017 do pedagogów szkolnych.