UWAGA STYPENDIA!

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie mogą starać się o przyznanie następujących stypendiów i innych form pomocy materialnej:
stypendium szkolne
zasiłek szkolny
„Wyprawka szkolna”.
Szczegółowe informacje w załączeniu.
Wszelkich informacji na temat w/w form pomocy udzielają pedagodzy szkolni.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
    Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym uczniowie, którzy są mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupsk, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego.
Ponadto, uczniowi (mieszkańcowi Gminy Miejskiej Słupsk), który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, może być udzielone świadczenie materialne w formie zasiłku szkolnego (w terminie nie dłuższym niż 2 m-ce
od wystąpienia zdarzenia.
Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać u pedagogów szkolnych.
Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane – jesteśmy zobligowani przepisami zawartymi w regulaminie stypendium.

Dla kogo stypendium?
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są:
1. uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Słupska
2. uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
3. uczniowie, którzy pochodzą z rodzin o dochodzie miesięcznym nie większym
niż 514 zł netto.
Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub rodzina niepełna, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa albo patologia społeczna.

Jak liczyć dochód:

1. Dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł NETTO.
2. Liczy się dochód z sierpnia 2016r. ( osoby prowadzące działalność gospodarczą deklarują przeciętny miesięczny dochód z działalności za 2015 rok)
3. Do dochodu, oprócz wynagrodzeń i dochodu z działalności gospodarczej, wliczamy :
a) zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków np. z tyt. urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
b) zasiłki pielęgnacyjne, wychowawcze i inne stałe zasiłki,
c) alimenty i świadczenia alimentacyjne,
d) dodatki mieszkaniowe,
e) dochód z gospodarstwa rolnego (dochód za 1 miesiąc to: hektary przeliczeniowe x 288 zł.
4. Do dochodu nie wliczamy:
- stypendiów,
- zasiłków celowych, okresowych i innych jednorazowych z pomocy społecznej.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach sierpień 2016 r.
Uwaga : osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2015 rok.

Jeżeli Wasze rodzeństwo jest na utrzymaniu rodziców i uczy się bądź studiuje, należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

Rodzeństwo wlicza się do dochodu tylko w wypadku, gdy jest na utrzymaniu rodziców i nie przekroczyło 25 roku życia.

Terminy:

1. Wniosek należy złożyć w terminie do 13 września 2016 roku do pedagogów szkolnych (pokój 3).

2. Po zebraniu wniosków Szkolna Komisja ds. Pomocy Materialnej rozpatrzy wnioski i prześle do Miejskiej Komisji w Urzędzie Miejskim.

Wypłacania stypendium zaprzestaje się,
gdy stypendysta:

1) przerwał naukę w szkole,
2) został skreślony z listy uczniów,
3) przestał spełniać kryteria wymienione w § 4 pkt.2 (przekroczenie dochodu określonego regulaminem).
O wystąpieniu przypadków zawartych w § 8 pkt. 7, rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani w terminie 7 dni powiadomić Szkolną lub Miejską Komisję ds.Pomocy Materialnej. Również dyrektor szkoły, po powzięciu informacji o ustaniu przyczyn, niezwłocznie zawiadamia organ przyznający stypendium.
W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego, stypendium zostaje wstrzymane lub cofnięte.
W przypadku nienależnego pobrania stypendium szkolnego, podlega ono ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w formie i wysokości określonej decyzją administracyjną.

Katalog wydatków refundowanych w ramach stypendium szkolnego

1. Zakup podręczników, lektur szkolnych, słowników, atlasów, encyklopedii
2. Zakup pomocy naukowych: mapy, globus, edukacyjne programy komputerowe
3. Koszty uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
4. Zakup sprzętu komputerowego (PC, laptop, netbook, tablet) wraz z oprogramowaniem oraz akcesoria komputerowe (płyty CD i inne nośniki danych)
5. Zakup drukarki, papieru i tuszu(tonera).
6. Koszt abonamentu internetowego.
7. Strój sportowy na zajęcia z wychowania fizycznego (nie dotyczy uczniów zwolnionych z tych zajęć):
- koszulki sportowe – 2 w semestrze
-spodenki sportowe – 1 w semestrze
-bluza sportowa, spodnie sportowe (lub zamiennie dres sportowy) – 1 w semestrze
- obuwie sportowe – 2 pary w semestrze
8. Zakup biletu autobusowego.
9. Artykuły szkolne, kalkulator, plecak szkolny lub torba szkolna.

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu
„WYPRAWKA SZKOLNA”

Wyprawkę mogą otrzymać:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
2. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa
w art. 3 pkt 24 ustawy.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać u pedagogów szkolnych (pokój 3). Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.
Wniosek o wyprawkę należy złożyć w terminie do 7 września 2016 do pedagogów szkolnych.  

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3