Praktyki zagraniczne 2016 - ogłoszenie

UWAGA: Osoby, które zakwalifikowały się do wyjazdu na praktyki zagraniczne i na karcie informacyjnej zaznaczyły, że ich dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym, liczony jako dochód średni z ostatnich trzech miesięcy, nie przekracza kwoty 500 zł zobowiązane są, aby do 15 stycznia 2016 roku (piątek) dostarczyć do sekretariatu szkoły pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w tej sprawie. Termin jest nieprzekraczalny, a jego niedotrzymanie będzie skutkowało anulowaniem punktów z tego tytułu. W razie zaistnienia takich sytuacji listy zakwalifikowanych uczniów na praktyki zagraniczne zostaną zweryfikowane.