Uwaga! Stypendia

W związku ze zmianą od 1 października2015 r. dochodowości, istnieje możliwość przyznania stypendium szkolnego uczniom, których dochód w rodzinie przekracza 456 zł, a nie przekracza 514 zł netto (dochód za miesiąc wrzesień 2015 r.).  Wnioski o stypendium można pobrać u pedagogów szkolnych. Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 7 października 2015 roku do pedagogów szkolnych (pokój 3).

PRZYPOMINAMY:
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są:
1. uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Słupska
2. uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
3. uczniowie, którzy pochodzą z rodzin o dochodzie miesięcznym jak wyżej.
Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub rodzina niepełna, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa albo patologia społeczna.


Jak liczyć dochód:

1. Dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł NETTO.
2. Liczy się dochód z września 2015 r. ( osoby prowadzące działalność gospodarczą deklarują przeciętny miesięczny dochód z działalności za 2014 rok)
3. Do dochodu, oprócz wynagrodzeń i dochodu z działalności gospodarczej, wliczamy :
a) zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków np. z tyt. urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
b) zasiłki pielęgnacyjne, wychowawcze i inne stałe zasiłki,
c) alimenty i świadczenia alimentacyjne,
d) dodatki mieszkaniowe,
e) dochód z gospodarstwa rolnego (dochód za 1 miesiąc to: hektary
przeliczeniowe x 208, 83zł).
4. Do dochodu nie wliczamy:
- stypendiów,
- zasiłków celowych, okresowych i innych jednorazowych z pomocy społecznej
- dochody z gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
5.Od dochodu odejmujemy alimenty płacone na rzecz innych osób.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za wrzesień 2015 r.
Uwaga : osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014 rok.
Jeżeli Wasze rodzeństwo jest na utrzymaniu rodziców i uczy się bądź studiuje, należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

Rodzeństwo wlicza się do dochodu tylko w wypadku, gdy jest na utrzymaniu rodziców i nie przekroczyło 25 roku życia.

Terminy:

1. Wniosek należy złożyć w terminie do 7 października 2015 roku do pedagogów szkolnych (pokój 3).

2. Po zebraniu wniosków Szkolna Komisja ds. Pomocy Materialnej rozpatrzy wnioski i prześle do Miejskiej Komisji w Urzędzie Miejskim.

Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:

1) przerwał naukę w szkole,
2) został skreślony z listy uczniów,
3) przestał spełniać kryteria wymienione w § 4 pkt.2 (przekroczenie dochodu
określonego regulaminem).

O wystąpieniu przypadków zawartych w § 9 pkt. 7, rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani w terminie 7 dni powiadomić Szkolną lub Miejską Komisję ds. Pomocy Materialnej. Również dyrektor szkoły, po powzięciu informacji o ustaniu przyczyn, niezwłocznie zawiadamia organ przyznający stypendium.
W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego, stypendium zostaje wstrzymane lub cofnięte.
W przypadku nienależnego pobrania stypendium szkolnego, podlega ono ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w formie i wysokości określonej decyzją administracyjną.