Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Zgodnie z zarządzeniem 16/2014 po zasięgnięciu opinii RR i SU informuję, że dni 2.01.2015 (piątek) i 16.01.2015 (piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach oraz w przerwie świątecznej tj. od 22.12.2014 do 24.12.2014 oraz od 29.12.2014 do 31.12.2014 szkoła pełni dyżur udostępniając chętnym uczniom salę gimnastyczną do zajęć rekreacyjnych pod nadzorem nauczyciela.