Budżet Obywatelski 2015

Znamy już listę zadań, na które będzie można głosować w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok!
Zespół ds. Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 26 sierpnia 2014 r. ostatecznie zatwierdził listę zadań, spośród których słupszczanie będą wybierać zadania do realizacji w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Z 44 zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na karcie do głosowania ostatecznie znajdzie się 38 zadań na łączną kwotę 6 993 794 zł. 
Listy zadań umieszczonych oraz nieuwzględnionych na kartach do głosowania zostały zamieszczone poniżej. Ponadto poniżej zamieszczona została karata do głosowania na zadania zgłoszone do SBO 2015. Głosowanie rozpocznie się 1 września 2014 r. i potrwa do 30 września 2014 r.
 
Zasady głosowania:
 
1. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują w głosowaniu jawnym mieszkańcy Słupska urodzeni przed 1 stycznia 1999 roku.
 
2. Na kartach do głosowania dokonujemy wyboru jednej poddanej pod głosowanie propozycji zadań. Oddanie więcej niż jednego głosu na to samo lub inne zadanie powoduje unieważnienie wszystkich oddanych głosów.
 
3. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjęte będą te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2015 roku tj. 2 mln zł [w tym 1,8 mln zł na zadania infrastrukturalne i 200 tys. zł na zadania społeczne].
 
4. Głosować można poprzez:
 
złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania (lista punktów do głosowania zamieszczona została www.slupsk.pl - w zakładce Słupski Budżet Obywatelski oraz dialog.slupsk.eu),
 
przekazanie karty do głosowania bezpośrednio albo pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Słupsku (Słupsk, plac Zwycięstwa 3)  wówczas decyduje data wpływu,
 
przesłanie drogą elektroniczną na adres obywatelski@um.slupsk.pl wypełnionej karty do głosowania.