Uwaga! Nowe konkursy literackie!

 

Zachęcam do udziału w 21 edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce. Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Konkurs indywidualny polega na samodzielnym przygotowaniu pisemnej pracy konkursowej na jeden z podanych niżej tematów oraz przesłaniu jej – za pośrednictwem szkolnej komisji konkursowej – do oceny przez jury etapu centralnego konkursu.


Tematy prac konkursowych – do wyboru przez uczniów:
a) „Współczesna wartość spuścizny naukowej Stanisława Staszica”
b) „Staszicowska koncepcja rozwoju dziejowego ludzkości”
Konkurs zespołowy ma na celu rozbudzenie bądź dalsze zwiększanie aktywności szkolnych kół i klubów Towarzystwa Szkół Staszicowskich na rzecz popularyzacji postaci Patrona w środowisku społecznym szkół klubowych. Główna komisja konkursowa proponuje wybór jednego z niżej podanych tematów wiodących konkursu zespołowego:
a) „Udział szkolnego koła/klubu TSS w realizacji programu wychowawczego szkoły”
b) „Działalność szkolnego koła/klubu TSS w popularyzacji postaci Stanisława Staszica w
środowisku społecznym miasta i regionu”.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela p. Maria Rój - Krupińska ( opiekun Klubu Szkół Staszicowskich)

 


Zapraszam uczniów do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Adama Mickiewicza, organizowanego przez II LO w Słupsku. Do 14 marca 2014 r. na adres II LO w Słupsku należy przesłać w czterech egzemplarzach, nigdzie dotąd niepublikowany wiersz, cykl wierszy (do 4 utworów) lub utwór prozą (opowiadanie, nowela) na dowolny temat. Praca konkursowa pisana prozą nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka – 12, odstęp 1,5).Praca powinna być opatrzona godłem (pseudonimem – nie rysunkiem) autora. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, zawierającą informacje o autorze (imię i nazwisko, adres autora, numer telefonu autora, adres mailowy autora, nazwa szkoły, adres szkoły, numer telefonu do szkoły oraz adres mailowy placówki). Prace oraz koperty z godłem należy umieścić w jednej kopercie z napisem „Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza” oraz w zależności od kategorii dopisać: poezja, proza.


Słupski Mechanik ogłasza VII Międzyszkolny Konkurs Poetycki . Do 25 marca 2014r. przynieś do  biblioteki szkolnej w Mechaniku ( lub do swojego polonisty)  3 wiersze podpisane pseudonimem, nigdzie wcześniej niepublikowane oraz płytę z zapisem elektronicznym utworów, w drugiej kopercie  podaj swoje dane osobowe: imię nazwisko, klasę, szkołę. Tematyka prac dowolna. Oceniane będą: kreatywność tematyczna, stylistyczna, językowa. Laureaci konkursu otrzymają  atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy, a także zaproszenie na warsztaty poetyckie
Pomocy szkolnym poetom chętnie udzielają polonistki:)