38 Olimpiada Języka Angielskiego

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w 38 Olimpiadzie Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Zgłoszenia i pytania proszę składać w Katedrze Lingwistyki w sali B (internat) do 18.10.2013. Więcej na temat olimpiady można doczytać na stronie WSJO.
 
W zawodach olimpiady języka angielskiego mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. W olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetu Głównego – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych - realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.
 
Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowania aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej poprzez: 
1/ budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań językiem angielskim, 
2/ rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o krajach angielskiego obszaru językowego, 
3/ stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą, 
4/ stwarzanie większej grupie uczniów możliwości odnoszenia sukcesu na poziomie lokalnym i regionalnym przez upowszechnianie udziału młodzieży w kolejnych etapach olimpiady 
5/ prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych 
6/ unowocześnianie Olimpiady poprzez wprowadzanie nowoczesnych, atrakcyjnych narzędzi wspierających ją i umożliwiających jej realizację (interaktywny serwis internetowy będący informacyjno-edukacyjną platformą Olimpiady) 
7/ lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych, 
8/ rozszerzenie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej, 
9/ doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą uzdolnioną 
10/ udzielenie wsparcia uczniom i nauczycielom poprzez organizację i realizację projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Akademia Olimpijczyka”