Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupsku organizowana jest w formie:

praktyki zawodowej

zajęć praktycznych

Miejsce odbywania praktyki zawodowej zapewnia szkoła.

Uczniowie technikum kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowych realizują praktyczną naukę zawodu w formie praktyki zawodowej organizowanej w szkole lub u pracodawców poza szkołą, uczniowie kształcący się w zawodzie technik księgarstwa odbywają naukę zawodu w formie praktyki zawodowej oraz zajęć praktycznych. Wymiar czasu trwania praktycznej nauki zawodu określa szkolny plan nauczania, natomiast terminy odbywania praktyk zawodowych zawiera corocznie opracowywany harmonogram praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach. Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie umowy pomiędzy szkołą a zakładem pracy przyjmującym ucznia na praktykę zawodową. Praktyka powinna przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.
Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia
kształcący się w zawodzie sprzedawca i magazynier logistyk realizują naukę zawodu w formie zajęć praktycznych u pracodawców. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, natomiast praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów Technikum w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
1

Termin praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

19 kwietnia – 14 maja 2021 roku w wymiarze 140 godzin uczniowie klas 2Eg, 2Gg, 2Hg, 2Rg oraz 2 RH
2

Praktyki uczniów klas trzecich

Zostały przesunięte na rok szkolny 2021/2022