staszic.png

Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych

Stypendium w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych". Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu: jest mieszkańcem województwa pomorskiego; w roku szkolnym 2015/2016: a otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio: I lub II klasę zasadniczej szkoły zawodowej,  I, II lub III klasę technikum; b uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 4,75; w roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuował naukę w zasadniczej szkole zawodowej lub technikum; kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza. REGULAMIN

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku