staszic.png

Praktyki zagraniczne 2016 - ogłoszenie

UWAGA: Osoby, które zakwalifikowały się do wyjazdu na praktyki zagraniczne i na karcie informacyjnej zaznaczyły, że ich dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym, liczony jako dochód średni z ostatnich trzech miesięcy, nie przekracza kwoty 500 zł zobowiązane są, aby do 15 stycznia 2016 roku (piątek) dostarczyć do sekretariatu szkoły pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w tej sprawie. Termin jest nieprzekraczalny, a jego niedotrzymanie będzie skutkowało anulowaniem punktów z tego tytułu. W razie zaistnienia takich sytuacji listy zakwalifikowanych uczniów na praktyki zagraniczne zostaną zweryfikowane.

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku