oksy.jpg

Nasze credo

Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając...

Cornelia Funke

Agata Marzec
Agata Marzec
Polonistka i pracownik biblioteki
Mariola Jóźwiak
Mariola Jóźwiak
Pracownik biblioteki

Witamy na stronie naszej szkolnej biblioteki!

Jeśli tu zajrzałeś, to znaczy, że poszukujesz... A my jesteśmy po to, by pomóc Ci odnaleźć to, czego szukasz. Głęboko wierzymy w to, że w książkach odnajdziesz wszystko, co jest Ci do szczęścia potrzebne. 

Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników ZSEiT.


Zbiory naszej biblioteki to książki, czasopisma i inne dokumenty gromadzone pod kątem potrzeb nauczycieli i uczniów. Posiadamy także bogaty zbiór dokumentów elektronicznych w postaci płyt CD, DVD oraz kaset VHS. Przez lata funkcjonowania zgromadziliśmy, obok obowiązkowych lektur, prawdziwe "perełki" i "białe kruki". 

Tablica ogłoszeń

W tym miejscu znajdziesz niezbędne informacje lub tylko nic nieznaczące plotki

Nie tylko regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W SŁUPSKU
REGULAMIN
BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH
IM. STANISŁAWA STASZICA W SŁUPSKU
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz nauczycieli, pomocą w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, pomagającą nauczycielom doskonalić wiedzę i wspomagającą popularyzację wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego systemu bibliotecznego MOL OPTIVUM. Uczniowie szkoły mają dostęp do katalogów, za pomocą których mogą samodzielnie wyszukiwać interesujące ich tytuły książek.
3. W pomieszczeniach biblioteki funkcjonuje czytelnia.
I. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
1) uczniowie,
2) nauczyciele,
3) pozostali pracownicy szkoły,
4) rodzice uczniów (pod warunkiem okazania ważnego dowodu osobistego).
2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez okres trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
4. Czytelnik może wypożyczyć książki i inne dokumenty wyłącznie na swoje nazwisko w liczbie do trzech egzemplarzy, na okres jednego miesiąca, natomiast lektury na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń.
5. W razie potrzeby przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki, należy zgłosić się z nią do biblioteki przed upływem terminu zwrotu.
6. Czytelnicy powinni szanować wypożyczone książki.
7. Za zniszczone lub zagubione pozycje obowiązuje odpowiedzialność materialna. W przypadku zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do:
a) zwrotu nowego egzemplarza tego samego tytułu,
b) oddania innej książki zaakceptowanej przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.
9. Maturzyści muszą rozliczyć się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, za pomocą karty obiegowej. Do czasu zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.
10. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele itp.) zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych z biblioteki materiałów, co dokumentowane jest uzyskaniem przez nich podpisu na obiegówce.
11. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.
II. REGULAMIN CZYTELNI
1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.
2. Do czytelni należy wchodzić bez okryć wierzchnich.
3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego i zbiorów wypożyczalni.
4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc jego zawartości poza czytelnię.
5. Czytelnik ma wolny dostęp do księgozbioru podręcznego.
6. W czytelni obowiązuje cisza. Nie należy zakłócać pracy innym użytkownikom bibliotecznego księgozbioru.
7. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.
8. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki w danym dniu, pod warunkiem ich zwrotu następnego dnia przed pierwszą lekcją.
III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W CZYTELNI
1. Prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych mają uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
2. Komputery uruchomiamy oraz zamykamy tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
3. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować maksymalnie dwóch użytkowników.
4. Komputery przeznaczone są do edycji tekstów, korzystania z baz danych, poczty elektronicznej i Internetu.
5. Uczniowie mają możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu, drukarki, skanera i innych nowoczesnych urządzeń technicznych niezbędnych współczesnemu użytkownikowi biblioteki tylko za zgodą i w obecności nauczyciela bibliotekarza.
6. Zabrania się korzystania z gier komputerowych przyniesionych z zewnątrz i ściąganych przez Internet.
7. Zabrania się zmian ustawień w panelu sterowania, drukarki, plików i folderów, przenoszenia oraz usuwania plików i folderów bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
8. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, używania i wytwarzania programów chronionych prawami autorskimi.
9. Uczniom używającym wulgaryzmów w komunikacji internetowej grozi wydalenie z czytelni.
10. Obowiązuje zakaz używania własnych dyskietek, dysków CD-ROM i innych nośników przyniesionych z zewnątrz.
11. Nauczyciele prowadzący w czytelni zajęcia są odpowiedzialni za znajdujący się w niej sprzęt oraz wyposażenie.
IV. OGÓLNE ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz dokumentów pracy szkoły. Zbiory biblioteki są zgodne z poziomem, profilem szkoły i realizowanymi w niej programami nauczania.
2. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (w tym dziennika pracy biblioteki, planu pracy, sprawozdań z realizacji planu pracy itp.).
3. Organizowanie warsztatu informacyjnego.
4. Regularna analiza rynku wydawniczego.
5. Przegląd i analiza trendów bibliotekarstwa światowego oraz rozwoju technologii przekazywania informacji.
6. Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, współpraca w zakresie ich realizacji z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.
7. Kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
8. Pomoc w opracowaniu zestawień bibliograficznych dla maturzystów oraz w wyszukaniu przydatnych im skryptów.
9. Promowanie czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelniczej i przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez różnorodne formy czytelnictwa, np. spotkania autorskie, wystawy, kawiarenki literackie, itp.
10. Współpraca z innymi bibliotekami (pedagogiczną i publiczną) i jednostkami kultury. Promocja ciekawych spektakli teatralnych i filmów.
11. Przygotowanie uczniów do korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych.
12. Promowanie działalności biblioteki w środowisku szkolnym i poza szkołą.
13. Organizacja kiermaszu używanych podręczników.
14. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
15. Rozeznanie w ofertach rynkowych wyposażenia biblioteki w meble i sprzęty biurowe.
16. Rozeznanie, wybór i zakup wyposażenia, sprzętów, narzędzi, przyborów i materiałów biurowych, dekoracyjnych oraz wystawienniczych.
17. Przygotowywanie wykazu lektur i nowości.
18. Przygotowywanie i przesyłanie komunikatów o działalności biblioteki i szkoły dla mediów.
V. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
1. Do głównych zadań nauczyciela bibliotekarza realizowanych w szkolnej bibliotece należą:
1) gromadzenie zbiorów oraz ich techniczne i biblioteczne opracowanie, jak również konserwacja i selekcja księgozbioru (zgodnie z uniwersalnymi procedurami),
2) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennika pracy nauczyciela bibliotekarza, planu pracy w danym roku szkolnym, sprawozdań semestralnych, sprawozdań z realizowanych projektów, tabeli dziennych statystyk odwiedzin i wypożyczeń),
3) inwentarzowe oraz finansowo – księgowe ewidencjonowanie wpływów,
4) systematyczne udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i innym użytkownikom biblioteki szkolnej określonym w regulaminie (m. in. rodzicom uczniów lub ich prawnym opiekunom),
5) weryfikowanie struktury zbiorów biblioteki szkolnej w zależności od typu szkoły i związanymi z nim funkcjami placówki,
6) prowadzenie sumarycznej ewidencji wpływów polegającej na ujęciu całych partii wpływających do biblioteki materiałów bez względu na źródło wpływu,
7) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wpływów i ubytków, ustalenie stanu ilościowego i wartości zgromadzonego zbioru z uwzględnieniem zachodzących zmian - współpraca z komórką finansowo-księgową szkoły,
8) przeglądanie i aktualizowanie zawartości księgozbioru podręcznego,
9) ustalenie przyczyn powstania strat i wyciągnięcie wniosków zapobiegających przyszłym brakom, jak również opracowanie strategii uzupełniania zbiorów o brakujące materiały,
10) przygotowanie kart czytelnika (tradycyjnych i elektronicznych),
11) współpraca z wychowawcami klas i łącznikami bibliotecznymi przy egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczaniu za książki zagubione lub zniszczone,
12) udzielanie wszelkiego rodzaju informacji oraz poradnictwo w wyborze odpowiedniej literatury (bieżące aktualizowanie gazetki, gablot bibliotecznych, zakładki na stronie internetowej szkoły, prowadzenie comiesięcznego cyklu recenzji wybranych książek,
13) kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy z czytelnikiem indywidualnym oraz zajęć grupowych (prowadzenie lekcji bibliotecznych dla wszystkich nowych klas w ZSEiT, zapoznanie z regulaminem szkolnej biblioteki),
14) informowanie o gromadzonych zbiorach szkolnej biblioteki, czytelniczych nowościach oraz prowadzonych akcjach (za pośrednictwem strony internetowej oraz oficjalnego profilu szkoły na portalu społecznościowym facebook, wiadomości wysyłanych rodzicom lub prawnym opiekunom uczniów przez Librus),
15) prowadzenie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych (m. in. poprzez organizację w każdym semestrze Kawiarenki Literackiej, cykliczne gazetki tematyczne, upamiętnianie ważnych rocznic i biografii pisarzy w gablotach, cykl recenzji MUST-READ),
16) diagnozowanie potrzeb czytelniczych, m. in. w formie ankiet oraz wywiadu z użytkownikami biblioteki szkolnej (coroczna ankieta "Sposoby spędzania wolnego czasu a książka w klasach pierwszych i drugich", opublikowanie wyników ankiety i ich analizy na stronie internetowej szkoły),
17) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
18) współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji (uczestnictwo w zespołach przedmiotowych, współpraca na różnych etapach realizowanych projektów edukacyjnych),
19) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania oraz uczenia się (m. in. poprzez organizowanie konkursów literackich oraz spotkań z ciekawymi ludźmi),
20) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (m. in. cykl lekcji na temat zasad zdrowego odżywiania się, przygotowanie uczniów do spotkań w ramach "Żywej Biblioteki"),
21) współpracowanie z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami w mieście (m. in. coroczny udział uczniów klas pierwszych w warsztatach o wulgaryzmach w języku organizowanych przez PBW, wolontariat uczniów ZSEiT w ramach działalności MBP),
22) sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi na dodatkowe zajęcia,
23) prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych,
24) nadzorowanie wykorzystania komputerów i łącza internetowego w bibliotece,
25) szkolenie uczniów w posługiwaniu się katalogami tradycyjnymi i komputerowymi,
26) praca z uczniami szczególnie uzdolnionymi, przygotowanie ich do konkursów i olimpiad (m. in. prowadzenie konsultacji przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka polskiego, pomoc w przygotowaniu tekstów na konkursy literackie i recytatorskie, opieka merytoryczna nad uczestnikami konkursów artystycznych),
27) wspomaganie wychowawców i rodziców w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów (umożliwienie uczniom spoza miasta wczesnego przebywania w bibliotece przed lekcjami, stały kontakt z uczniami spoza miasta za pośrednictwem profilu szkoły na facebooku - udzielanie pilnych informacji),
28) gromadzenie i współredagowanie dokumentacji zawierającej przepisy wewnątrzszkolne, regulaminy, itd.,
29) archiwizowanie dokumentacji związanej z historią szkoły (przechowywanie i udostępnianie kronik szkolnych, albumów ze zdjęciami itp.),
30) uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych, konkursowych, maturalnych oraz w realizacji projektów edukacyjnych,
31) troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego,
32) doskonalenie warsztatu swojej pracy (poprzez udział w szkoleniach, warsztatach dla bibliotekarzy, seminariach itp.),
33) udzielanie porad i informacji on-line za pośrednictwem adresu e-mail oraz konta na facebooku.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
(Uchwała nr 6/2015 Rady Pedagogicznej ZSEiT z dnia 28.08.2015 r.)
Regulamin dostępny jest w bibliotece, sekretariacie, oraz na stronie internetowej
Lektury - poziom podstawowy
Sofokles „Antygona” lub „Król Edyp” (wersja literacka lub spektakl teatralny)
„Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski”
William Szekspir „Makbet” lub „Hamlet”
Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny, psalmy
Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety
Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym „Romantyczność),
„Dziady” cz. III, Pan Tadeusz
Juliusz Słowacki – wybrane wiersze
Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff - wybrane wiersze
Cyprian Norwid – wybrane wiersze
Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz,
Konstanty Ildefons Gałczyński - wybrane wiersze
Bolesław Prus „Lalka”
Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara” lub „Łagodna”
Joseph Conrad „Jądro ciemności”
Stanisław Wyspiański „Wesele”
Władysław Reymont „Chłopi” (tom I Jesień)
Stefan Żeromski – wybrany utwór („Ludzie bezdomni”, „Wierna rzeka”, „Echa
leśne” lub „Przedwiośnie”)
Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie
Bruno Schulz – wybrane opowiadanie
Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie
Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława
Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław
Barańczak – wybrane wiersze
Miron Białoszewski – wybrane utwory
wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego
Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza)
wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. „Granica” Zofii Nałkowskiej,
„Solaris” Stanisława Lema, „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej)
wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. „Proces” Franza Kafki, „Dżuma”
Alberta Camusa, „Imię róży” Umberto Eco)
Poziom rozszerzony:
Horacy – wybrane liryki
Jan Kochanowski „Treny” (jako cykl poetycki), poezja barokowa (np. Daniel
Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)
wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
Juliusz Słowacki „Kordian” lub „Fantazy”
Zygmunt Krasiński „Nie-Boska Komedia”, realistyczna lub naturalistyczna powieść
europejska (np. „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, „Nana” Emila Zoli, „Pani
Bovary” Gustawa Flauberta)
Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy”
Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie
Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej,
Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Lema, Jerzego Pilcha, Olgi
Tokarczuk)
wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury
światowej (np. Franza Kafki, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Guntera
Grassa, Umberto Eco, Johna Steinbecka)
wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niz na poziomie
podstawowym)
Dodatkowe utwory:
Poziom podstawowy:
wybór mitów
„Dzieje Tristana i Izoldy”
Miguel de Cervantes „Don Kichot”
Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki”
Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub „Monachomachia”
Adam Mickiewicz „Dziady” część IV
Juliusz Słowacki „Kordian”
Witold Gombrowicz „Ferdydurke”
Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu „Osmaleni” lub Hanna Krall „Zdążyć
przed Panem Bogiem”
Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”
Ryszard Kapuściński „Podróże z Herodotem”
Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśń nad Pieśniami, Księga Hioba, Apokalipsa
św. Jana)
Lektury - poziom rozszerzony

Wiadomości

Majowe MUST READ, czyli Agata M. i Mariola J. polecają!

Piękny jest ten maj, nieprawdaż? Nasza kochana młodzież zalega na zielonych trawnikach, okupuje rozgrzane słońcem ławki, zamyka oczy i... marzy! A gdyby tak jednak otworzyć oczy i wbić je w ciekawą książkę? Nie ma nic lepszego niż odpłynięcie w nierzeczywisty świat na łonie umajonej natury! Dlatego też dzisiaj polecamy Wam kolejną z ciekawych pozycji - "Kobietę w lustrze" Ericha Emmanuela Schmitta. Oczywiście mamy ją w naszej szkolnej bibliotece. Kto ma ochotę wypożyczyć literacką "perełkę" - zapraszamy!

O czym jest książka?
Trzy kobiety. Gwiazda filmowa, mistyczka, arystokratka zafascynowana psychoanalizą. Na pozór dzieli je wszystko. Łączy obsesyjna myśl, że muszą porzucić swoje dotychczasowe życie i odnaleźć to, co naprawdę ważne. Poznajemy trzy kobiety, tak bardzo różne od siebie, że wydaje się łączyć je tylko płeć. Anne, żyjąca w XVI w wiejska dziewczyna, zakochana w przyrodzie, zadziwiona jej pięknem, zdolna spędzać całe dnie w lesie, nie pozwala się wtłoczyć w ciasne ramy norm panujących w wiosce i ucieka sprzed ołtarza. Po jakimś czasie zamieszkuje w beginażu, skupiającym kobiety żyjące w samotności, także te przygotowujące się do wstąpienia do klasztoru. Tam szybko zostaje okrzyknięta mistyczką. Spotyka się to jednak z oburzeniem mieszkańców wioski, niezrozumieniem ze strony duchownych dla jej bardzo otwartego podejścia do Boga i stworzenia oraz... nienawiścią i zazdrością swojej krewniaczki.
Hanna to kobieta, która osiąga wszystko, co ważne w swojej epoce – ma dobrego, bogatego męża, wspaniały dom, poważanie... Nie udaje jej się jednak sprostać najważniejszemu wymaganiu – urodzeniu dzieci, co przecież decyduje o wartości kobiety. Ze wszystkich stron zaczynają otaczać ją nalegania i „serdeczne rady”, doprowadzając do zgubnych skutków...

Anny to młoda dziewczyna, która zdążyła już zrobić zawrotną karierę gwiazdy filmowej. Na co dzień tłumiąc emocje i...

Dlaczego lustro?
Bohaterki żyją w innych czasach, jednak to co ich niewątpliwie łączy to niepokorność w realizowaniu oczekiwań innych. Samo lustro też pojawia się w nich jako symbol. W nim możemy obserwować siebie, a kto potrafi uważnie patrzeć i wsłuchiwać się w swoje potrzeby, dostrzeże w nim coś więcej niż tylko siebie w wymiarze fizycznym.

Chcecie poznać trzy różne, chociaż ze wspólnym mianownikiem kobiety? Nie zwlekajcie, czekają na spotkanie z Wami!
Agata MARZEC
Mariola JÓŹWIAK 

Kwietniowe MUST-READ, czyli Agata M. i Mariola J. polecają!

"Kwiecień plecień, bo przeplata: trochę zimy, trochę lata" - w razie gdyby w tym rok było więcej zimy w kwietniowe popołudnia, Wasze szkolne bibliotekarki proponują lekturę, która z pewnością rozgrzeje niejednego czytelnika. Książka Jojo Moyes pt. "Kiedy odszedłeś" skierowana jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Została nagrodzona tytułem Książki Roku 2016 lubimyczytać.pl w kategorii Literatura obyczajowa, romans. O czym jest?

"Nie myśl o mnie za często./Po prostu żyj dobrze./Po prostu żyj./Will./"
Tyle że Lou nie ma pojęcia, jak to zrobić. I trudno jej się dziwić. A jednak "Kiedy odszedłeś" to nie tylko historia o podnoszeniu się po utraconej miłości, lecz także inspirująca opowieść o nowych początkach. Pamiętając o obietnicy złożonej ukochanemu, Lou stara się znajdować nowe powody, dla których warto czekać na każdy kolejny dzień. Miłośnicy pisarstwa Jojo Moyes odnajdą w tej książce to, co najbardziej cenią w jej twórczości: ujmujący humor, autentyzm i zapadających w serce bohaterów. A ci, którzy jeszcze nie znają tej autorki, mogą być pewni, że po lekturze "Kiedy odszedłeś" popędzą do księgarń, by jak najszybciej nadrobić zaległości.
Czytelnicy książki byli nią zachwyceni:
"Sięgając po "Zanim się pojawiłeś" nastawiałam się na oklepane romansidło, więc przy drugiej części przezornie spodziewałam się wszystkiego, na szczęście moje obawy nie sprawdziły się. To prawdziwa książka o człowieku."
"Czasami pojawia się uśmiech na twarzy. Momentami ogarnia zaduma. Dzięki Lou czytam dalej. Sprawdzam czy dotrzymuje słowa. Czy korzysta z Życia. Jest postacią, którą polubiłam."
"Ta książka może być prawdziwym pokrzepieniem dla osób,które zmagają się ze stratą kogoś bliskiego.Pomoże im przejść przez trudny etap żalu,rozłąki i tęsknoty."
"Książka pokazuje jak człowiek radzi sobie z żałobą, jak ciężko wyjść na prostą, gdy wydaje nam się, że jesteśmy pozostawieni sami sobie. Ale z miłością rodziny i przyjaciół jesteśmy w stanie odbudować swoje życie i sprawić, że jest dobre i na powrót szczęśliwe."
Nie chcemy zdradzać Wam szczegółów fabuły, dlatego, po prostu, zapraszamy do nas po książkę.
Agata MARZEC
Mariola JÓŹWIAK 

MARCOWE MUST-READ, CZYLI AGATA M. I MARIOLA J. POLECAJĄ!

Chcecie poczytać o najgorszym człowieku na świecie? Na pewno! W takim razie zapraszamy Was do naszej szkolnej biblioteki, gdzie czeka na Was pozycja młodej pisarki, znanej z programu "5-10-15" - Małgorzaty Halber. To świetna współczesna ksiażka napisana prostym językiem!

Więcej…

Zapraszamy

Czekamy na Was od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 14.00.
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną i zadać nam pytanie.

Biblioteką opiekują się:
Mariola Jóźwiak
Agata Marzec

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku