Praktyczna nauka zawodu

Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)

Praktyczna nauka zawodu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku jest zorganizowana w formie:

- zajęć praktycznych,

- praktyki zawodowej.

Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, natomiast praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Uczniowie technikum kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec oraz technik cyfrowych procesów graficznych realizują praktyczną naukę zawodu w formie praktyki zawodowej organizowanej w szkole lub u pracodawców poza szkołą, uczniowie kształcący się w zawodzie technik księgarstwa odbywają naukę zawodu w formie praktyki zawodowej oraz zajęć praktycznych. Wymiar czasu trwania praktycznej nauki zawodu określa szkolny plan nauczania, natomiast terminy odbywania praktyk zawodowych zawiera corocznie opracowywany harmonogram praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach. Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie umowy pomiędzy szkołą a zakładem pracy przyjmującym ucznia na praktykę zawodową. Praktyka powinna przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodzie sprzedawca realizują naukę zawodu w formie zajęć praktycznych u pracodawców.

Miejsce odbywania praktyki zawodowej zapewnia szkoła.